จุดประสงค์

       1.เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       2.เพื่อสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ช่วยสอนรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4