ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล นางสาว วิภาดา โพพล

ชื่อโครงการ การสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

หลักสตรู ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด วัน อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2539

ที่อยู่ปัจจุบัน 122/13 ถนน เจิรญสุข ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษา 1-6 จากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกลู

จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 จากโรงเรียนพล

จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 จากโรงเรียนพล

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 อย่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ