1.การแสดงความเคารพในการเรียนการแสดงนาฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

๑.ความหมายของพิธีไหว้ครู การไหว้ครุ คือ การแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรุ้ อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อนำความรู้ประกอบอาชีพ และสร้างความเจริญรุ่งเรือนให้กับตนเองและเยาวชนไทย

๒.ประวัติพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ นิยมจัดในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครูอันเดี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพระพฤหัสบดี และต้องไม่ตรงกับวันพระ เดือนที่นิยมประกอบพิธีไหว้ครูตามแบบโบราณนั้นนิยมประกอบพิธีในเดือนที่เป็นเลขคู่ ยกเว้นเดือน ๙ เดือนที่อนุโลมเพราะถือเป็นเคล็ดว่าเป็นเลขที่ดีก้าวหน้า และมักทำกันในวันข้างขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวันฟูและวันข้างแรมถือว่าเป็นวันจมไม่นิยมประกอบพิธีกัน

๓.ลักษณะของพิธีไหว้ครู

   ๑.พิธีสวดมนต์เย็น คือพิธีสงฆ์ที่มักนิยมทำก่อนวันไหว้ครู ๑วัน

   ๒.พิธีไหว้ครู คือ การสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของครูของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์และพร้อมใจกันเปล่งเสียงวาจาด้วยความเคารพตามผู้กระทำพิธี

   ๓.พิธีครอบครู คือ การนำศรีษะครูมาครอบเพื่อรับศิษย์เพื่อครูจะคอยปกป้องรักษาให้ศิษย์มีความจำท่าทางในการรำ จังหวะดนตรี ผู้ศึกษานาฏศิลป์ทุกคนถือว่าพอธีครอบครูเป็นพิธีสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติท่ารำในระดับสูง

   ๔.พิธีมอบ พิธีนี้เป็นขั้นตอนที่สูงที่สุด คือ การได้รับมอบความรู้ความเป็นครูในพิธีมอบครูจะนำอาวุธในการแสดงทั้งหมดมัดรวมกัน และภาวนาคาถาให้ศิษย์น้อมรับ พิธีเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันมาจึงปัจจุบัน

๔.ประโยชน์ของการไหว้ครู 

   ๑.เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาและกล้าแสดงออก

   ๒.ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน

   ๓.สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ

   ๔.ทำให้มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมด้านนี้มากขึ้น

   ๕.เป็นการขอขมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาด