1.ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

๑.ความหมายของนาฏศิลป์

            นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้องรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยงาม โดยมีดนตรีเป็งองค์ประกอบในการร่ายรำเพื่อให้ผู้ชมมีอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งศิลปะนี้ต้องมีการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น

๒.ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 

           ๑.เกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์ เช่น เสียใจ ร้องไห้ ดีใจ เป็นต้น ต่อมาจึงมีการพัฒนากิริยาท่าทางต่างๆให้มีความงดงาม

           ๒.เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและศรัทธา เช่น เชื่อว่าสิ่งรอบตัวในธรรมชาติมีเทพเจ้าดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดีด สี ตี เป่าต่างๆ เพื่อใช้เล่นดนตรี การสวดอ้อนวอน การร่ายรำเพื่อให้เทพเจ้าเกิดความพอใจ

           ๓.เกิดจากมนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจยามที่หยุดพักจากการทำงาน ซึ่งมีการนำเอาดนตรีประกอบการละเล่นจนถึงการแสดงท่าทางต่างๆประกอบกับการร่ายรำและการแสดงเป็นเรื่องราวต่างๆ

           ๔.การรับอารยธรรมของอินเดีย  ประเทศอินเดียเป็นแประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ อีกทั้งประเทศไทยอินเดียหฟลายด้าน เช่น ภาษา ประเพณี และศิลปะการแสดง ได้แก่ ระบำ ละคร และโขน

           นาฏศิลป์ไทยมีมาแต่โบราณหลายร้อยปี และได้มีการปรับปรุงให้มีความสวยงามประณีตขึ้น บางส่วนได้รับแบบแผนจากชาติบ้าง แต่ได้ปรับปรุงใหเข้ากับวัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีการประดิษฐ์คิดค้นท่ารำเพิ่มมากขึ้น แต่มีพื้นฐานมาจากรูแปแบบเดิม