1.ช่วงเสียงของมนุษย์

๑.ปัจจัยที่มีผลต่อคุภาพเสียงของมุนษย์ เสียงของมนุษย์แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัว คุณภาพของเสียงมนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้

   ๑.ความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น รูปร่าง ใบหน้า สมอง ซึ่งเป็นปัจจัยในการแยกแยะเสียงพูดของมนุษย์

   ๒.ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาดั้งเดิมของชาตินั้นๆ ที่มีส่วนในการกำหนดลักษณะของการเปล่งเสียง

   ๓.เส้นเสียง เป็นสิ่งที่กำหนดเสียงพูด และเสียงขับร้องของมนุษย์

๒.เสียงของมนุษย์ เสียงของมนุษย์ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ เสียงพูดและเสียงขับร้องเพลง เสียงขับร้องมนุษย์ ตามหลักสากลแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

   ๑.เสียงโซปราโน (Soprano) เสียงสูงของผู้หญิง

   ๒.เสียงอัลโต (Alto) เสียงต่ำของผู้หญิง

   ๓.เสียงเทเนอร์ (Tenor) เสียงสูงของผู้ชาย

   ๔.เสียงเบส (Bass) เสียงต่ำของผู้ชาย