2.หลักและวิธีการขับร้องเพลง

การขับร้องเพลง คือ การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำให้สอดประสานไปกับทำนอง จังหวะ และเนื้อร้อง

๑.หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยเดิม การขับร้องเพลงจะให้มีความไพเราะ น่าฟัง จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆประการ ดังนี้

   ๑.ออกเสียง ตัว ร ล และคำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจน

   ๒.รักษาระดับเสียงให้คงที่และขับร้องให้เข้ากับเสียงดนตรี

   ๓.ร้องให้ถูกต้องตามวรรคตอนของเพลง

   ๔.เอื้อนเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะของเพลงได้สม่ำเสมอ เสียงไม่ตก

   ๕.แสดงอารมณ์ตามเพลง ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม เช่น การใช้น้ำเสียง ใบหน้า ท่าทางต่างๆ เป็นต้น

๒.หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยสากล

   ๑.ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจอารมณ์เพลงเพื่อจะได้แสดงอารมณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับทำนองเพลงนั้นๆ

   ๒.ศึกษาเนื้อร้องให้เข้าใจความหมายของเพลง เพื่อจะได้เน้นเสียงหรือทอดเสียงได้เหมาะกับเพลง

   ๓.ปรับอารมณ์ของตนเองให้คล้อยตามอารมณ์ของเพลง เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตาม

   ๔.ขับร้องให้ถูกต้องตามคำร้อง ทำนอง และร้องให้ถูกต้องตามจังหวะ

   ๕.ร้องให้เต็มเสียง ออกเสียงสระ พยัญชนะให้ถูกต้องชัดเจน

   ๖.แบ่งวรรคตอนของการหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมกับบทเพลงนั้น