3. การละคร

การละคร

      1. ความหมายของละคร

       ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมีเวที หรือสถานที่ใช้ในการแสดง มีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง และอาจมีดนตรีประกอบด้วย ผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายแสดงออกให้เห็นถึงความงดงาม น่าชมโดยมีอิทธิพลด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจสังคมแฝงอยู่ด้วย จึงทำให้ละครเรื่องมีลักษณะแตกต่างกัน

     2. องค์ประกอบของละคร

      การแสดงละครจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

       1. โครงเรื่อง

       โครงเรื่อง คือ การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผลตัวละครจะแสดงไปตามเนื้อเรื่องของบทละคร ผู้ประพันธ์จะต้องบรรยายบุคลิกลักษณะ และนิสัยของตัวละครได้ชัดเจน

       2. แนวคิดหรือเนื้อหาสรุป

       แนวคิดหรือเนื้อสรุป คือ จุดมุ่งหมายของละครเรื่องนั้น ซึ่งบางครั้ง เรียกว่า แก่นของเรื่อง เช่น ต้องการให้เกิดความรักชาติ หรือมุ่งสอนจริยธรรม เป็นต้น

       3.ตัวละคร

      บุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครต้องตรงกับเนื้อหาสรุป ส่วนการวางลักษณะนิสัยของตัวละคร คือ การที่ผู้เขียนบทกำหนดให้ตัวละครมีลักษณะอย่าไร โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเรื่อง

       4. ฉาก

       การสร้างบรรยากาศรอบๆ ที่เกี่ยวกับตัวละคร เพื่อช่วยให้ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับละคร

     3. การแสดงละคร : บทบาทสมมุติ

       1. ความหมาย

        บทบาทสมมุติ คือ การถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว โดยการแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

       1. การแสดงสีหน้าอาการต่างๆ เช่น สีหน้ายิ้ม สีหน้าโกรธ สีหน้า หัวเราะ และร้องไห้ เป็นต้น

       2. การแสดงการเคลื่อนไหว เช่น นั่ง เดิน นอน เป็นต้น

       3. การแสดงลักษณะการพูด เช่น พูดเร็ว พูดช้า เป็นต้น

       4. การแสดงออกด้วยน้ำเสียง เช่น เสียงแหลม เสียงห้าว เสียงทุ้ม เป็นต้น

      2. องค์ประกอบของการแสดงบทบาทสมมุติ

       2.1 สถานการณ์ เช่น เก็บกระเป๋าเงินส่งตำรวจ ครูสอนหนังสือ เป็นต้น

       2.2 สถานที่หรือฉาก เช่น ตลาด สถานีตำรวจ เป็นต้น

       2.3 ตัวละคร เช่น เด็ก ตำรวจ เป็นต้น

       2.4 อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น กระเป๋าเงิน นกหวีด เป็นต้น

      3. ลักษณะตัวละครในการแสดงบทบาทสมมุติ

       3.1 อาชีพหมอ และพยาบาล มีท่าทางใจดี มีความชำนาญและละเอียดอ่อน เป็นต้น

       3.2 อาชีพตำรวจ มีท่าทางเข้มแข็งกล้าหาญ มีการแสดงความเคารพหรือทักทายด้วยการวันทยหันถ์

       3.3 อาชีพครู แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีท่าทางใจดี ห่วงใยนักเรียน

       3.4 อาชีพค้าขาย ท่าทางเป็นมิตรกระตือรืนร้นในการให้บริการลูกค้า

       3.5 อาชีพทหาร มีท่าทางทะมัดทะแมง เข้มแข็ง อดทน สง่างาม

       4. ประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติ

        การแสดงบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

        1. สร้างความสนุกสนาม เพลิดเพลินให้ทั้งผู้ชมและผู้แสดง

        2. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

        3. ก่อให้เกิดความสามัคคี ปลูกฝังการทำงามร่วมกับผู้อื่น

        4. ฝึกการสังเกตแล้วพยายามเก็บรายละเอียดของลักษณะบุคคลให้ได้มากที่สุด

        5. เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

     4. ศัพท์ทางการละคร

      ศัพท์ทางการละครหรือภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงละครและนาฏศิลป์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แทนคำพูดได้  ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยไม่ต้องใช้คำพูดและสามารถนำมาดัดแปลงให้สอคคล้องกับการแสดงละครได้