3.เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

โน๊ตดนตรีสากล

     การเขียนโน๊ตดนตรีนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ดังนี้

      1.ตัวโน๊ตดนตรี

     ตัวโน๊ต คือ เครื่องหมายที่ใช้สำหรับบันทึกบอกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของเสียงในบทเพลง

     

     2. บรรทัดห้าเส้น หรือบรรทัด 5 เส้น

      บรรทัด 5 เส้น ใช้สำหรับบันทึกตัวโน๊ต แสดงระดับเสียงสูงต่ำ ลักษณะของบรรทัด 5 เส้น จะเป็นเส้นตรง 5 เส้นขนานกัน และมีช่องว่างบรรทัด 4 ช่องแต่ละช่วงเท่าๆกัน ดังภาพ

 

     3. กุญแจประจำหลัก

     บนบรรทัด 5 เส้น จะมีลัญลักษณ์ซึ่งเรียกว่า กุญแจซอล มีหน้าที่กำหนดเสียงตัวโน๊ตท ี่อยู่ในบรรทัด 5 เส้น เหตุผลที่เรียกว่า กุญแจซอล เพราะว่าเส้นเริ่มของการเขียนสัญลักษณ์นี้จะเริ่มต้นเส้นที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นของเสียงซอล

     วิธีการเขียนกุญแจซอล เริ่มเขียนหัวกุญแจตรงคาบเส้นที่ 2 แล้วลากหางของกุญแจซอลมาทับกันที่คาบเส้นที่ 4 ดังภาพ

     ตัวโน๊ตที่อยู่คาบเส้นที่ 2 คือตัมที่เริ่มของหัวกุญแจซอลจะเรียกว่า โน๊ตตัวซอลและไล่เสียงขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ ลา ที โด และไล่เสียงต่ำลง ได้แก่ ฟา มี เร โด ดังภาพ

โน้ตดนตรีไทย

     1. สัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทย 

     การบันทึกโน้ตดนตรีไทยจะบันทึกด้วยลัญลักษณ์ตัวอักษรแทนเสียงดังนี้

          โน้ตตัว โด แทนด้วยตัวอักษร ด

          โน้ตตัว เร แทนด้วยตัวอักษร ร

          โน้ตตัว มี แทนด้วยตัวอักษร ม

          โน้ตตัว ฟา แทนด้วยตัวอักษร ฟ

          โน้ตตัว ซอล แทนด้วยตัวอักษร ช

          โน้ตตัว ลา แทนตัวอักษร ล

          โน้ตตัว ที แทนด้วยตัวอักษร ท

     2. การแบ่งห้องเพลง

      การบันทึกโน้ตเพลงไทยจะบันทึกเป็นบรรทัด และในแต่ละบรรทัดจะมีการแบ่งห้องเพลงออกเป็น 8 ห้อง

     3. การแบ่งจังหวะ

      ในหนึ่งห้องเพลงจะมีการแบ่งจังหวะออกเป็น 4 จังหวะ หรือโน๊ต 4 ตัว ซึ่งจำนวนตัวโน๊ตในแต่ละห้องเพลงอาจจะมีโน้ตทั้ง 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว 1 ตัว หรือไม่มีเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่มีโน้ตเลยใส่เครื่องหมาย-แทน 1 ขีด จะมีความยาวของจังหวะเท่ากับเสียงของตัวโน๊ตหนึ่งตัว