2.ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลลงพื้นบ้านในแต่ละภาค

๑.ภาคเหนือ     ๑.๑ ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ Read More …